વેલ્ડેડ વાયર મેશ પેનલ્સ

વેલ્ડેડ વાયર મેશ પેનલ્સ

મુખ્ય એપ્લિકેશનો

ટેક્નોફિલ વાયરનો ઉપયોગ કરવાની મુખ્ય પદ્ધતિઓ નીચે આપેલ છે

Fixedknot Fence

Fixedknot વાડ

Field Fence

ક્ષેત્ર વાડ

Common Nails

સામાન્ય નખ

Razor Barbed Wire

રેઝર કાંટાળો તાર

Welded Wire Mesh Panels

વેલ્ડેડ વાયર મેશ પેનલ્સ